Wimbledon 2022 (Quarterfinal): “Flying” point

08. 07. 2022.

Wimbledon 2019 (Final): Interview

14. 07. 2019.

Wimbledon 2019 (Final): Trophy presentation

14. 07. 2019.

Wimbledon 2019 (Final): Highlights

14. 07. 2019.

Wimbledon 2018 (Final): Post-match interview

15. 07. 2018.

Wimbledon 2018 (Final): Match point

15. 07. 2018.

Wimbledon 2018 (Semifinal): Highlights

14. 07. 2018.